Lovna regija Stara Hercegovina

Prostire se na područiju opšrina: Foča, Višegrad, Rogatica, Čajniče i Rudo.
Obuhvata 9 lovišta i to: Panos, Mednik, Vrada, Istočno Goražde, Bakić, Cicelj,Sijemić i dve posebna lovišta Kamenica i Zelengora.
Lovišta u ovoj regiji su brdsko planinskog tipa.
Vrste divljači zastupljena u ovoj regiji su: srna, divokoza, mrki medvjed, vuk, veliki tetrijeb, divlja svinja i zec., golub