Učenje grčkog jezika

Datum: sreda, 14 aprila, 2021
Kategorija: Novosti

Predstavništvo Republike Srpske u Grčkoj i Turistička organizacija Republike Srpske nastavljaju uspješnu saradnju na promociji turističke ponude Srpske na grčkom tržištu.

Turizam je jedna od privrednih grana koja je najviše pogođena pandemijom virusa kovid-19. Upravo iz tog razloga, Predstavništvo Republike Srpske u Grcčkoj odlucčilo je da pokrene projekat koji će omogucćiti stvaranje jakih temelja za pokretanje turizma u narednom periodu, a sve sa ciljem da se privuče sšto vecći broj turista iz Grcčke.

Osim promocije Republike Srpske u medijima i na sajmovima u Grcčkoj, Predstavnisštvo je pokrenulo projekat u okviru kojeg će u saradnji sa Turisticčkom organizacijom Republike Srpske omogucćiti predstavnicima turisticčkih organizacija, i ostalih turističkih subjekata iz Republike Srpske da pohađaju besplatan kurs grcčkog jezika sa akcentom na terminologiju iz turizma, a u isto vrijeme u saradnji sa Guvernatom Centralne Makedonije 10 predstavnika turisticčkih organizacija iz Grcčke će biti u prilici da u trajanju od 3 mjeseca pohađaju onlajn kurs srpskog jezika i kulture. Na taj nacčin, predstavnici turističkih organizacija, ne samo da će imati priliku da naucče osnove srpskog odnosno grcčkog jezika, nego cće imati priliku da nauče nesšto visše o turističkim ponudama obe zemlje.

Ovo je samo josš jedna u nizu zajednicčkih aktivnosti Predstavništva Republike Srpske u Grčkoj i Turističke organizacije Republike Srpske, sa ciljem sšto kvalitetnije i uspješnije promocije turisticčke ponude Republike Srpske na grcčkom trzžisštu, kao i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa partnerima iz Grcčke. Zahvaljujucći ovakvim aktivnostima predstavnicima domaće turisticčke privrede pruzža se mogucćnost da potencijalne partnere i goste iz Grcčke docčekaju i predstave im se na njihovom jeziku.