Nacionalni park Drina

Nacionalni park”Drina” je najmlađi nacionalni park i novo zaštićeno područje u Republici Srpskoj i BiH, koji je osnovan 2017.godine. Nalazi se na teritoriji opštine Srebrenica i zahvata površinu od 6.315,32 ha.

Nalazi se na lijevoj obali rijeke Drine, od brane u Perućcu do granice sa opštinama Rogatica i Višegrad.

Osnovne vrijednosti Nacionalnog parka „Drina“ su staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, prije svega Pančićeve omorike te klisurasto-kanjonska dolina rijeke Drine i njenih pritoka. Ovo područje čini jedinstveni kompleks, odnosno dio dinarske Starovlaško-raške visije.

Pančićeva omorika (Picea omorika) je endemična i tercijarno reliktna vrsta. Nekada je ova vrsta bila široko rasprostranjena u Evropi, a danas je njen areal ograničen na prostor oko srednjeg toka Drine. U BiH je rasprostranjena na području opština Rogatice, Srebrenice, Foče, Čajniča i Višegrada.

Izuzetan diverzitet flore se ogleda u prisustvu oko 635 taksa vaskularne flore.

Takođe, diverzitet faune je izuzetno vrijedan. Posebno značajne vrste su mrki medvjed(Ursus arctos), divokoza (Rupicapra rupicapra) i suri orao (Aquilachrysaetos).

Kontakt: NP Drina