Navigacija

Mapa

Filter od

Osmaci

Osmaci su opština u istočnom dijelu Republike Srpske, raspolaže brojnim privrednim potencijalima.

Dobar osnov za budući snažan razvoj ove opštine omogućavaju povoljan geografski položaj, konfiguracija terena, čist vazduh, kvalitetna voda, zdrava hrana, atraktivna i nezagađena priroda, putne i željezničke komunikacije, od kojih su najvažniji magistralni put i željeznička pruga Tuzla-Zvornik.

Ovi tereni su pogodni za razvoj poljoprivrede, i to prvenstveno povrtlarstva i voćarstva, male privrede, seoskog i lovnog turizma i trgovine. Mnoga domaćinstva se bave uzgojem maline.

Na prostoru opštine Osmaci nalazi se dom kulture, čitaonica i nekoliko pravoslavno-hrišćanskih i islamskih vjerskih objekata.